HABER/ÖMER ŞAHİN/İSTANBUL- İddiaya göre, Maltepe Belediye Başkanlığı Meclisinin 07.09.2020 Tarih ve 61 ve 62 No’lu kararlarının. 26.5.1981 günlü, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun, 4.12.1985 günlü, 3239 sayılı Kanun’un 125. maddesiyle değiştirilen 97. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’nın 73. maddesine aykırı olduğu ve alınan kararların yasal olmadığı ortaya çıktı.

Maltepe Belediye Başkanlığı meclis kararı ile yasal olmamasına rağmen meclisten karar çıkararak Vatandaşlardan para toplamının yolunu buldu. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret tarifeleri ile ilgili teklifini meclise getirerek kararı oy çokluğu ile geçirdi.

Teklifle, Maltepe’de yaşayan vatandaşlara ait Çardaklar, Geçici yapılar, Mobo, Geçici ticaret alanları vb. gibi işlemlerin denetimi için ücret tarifesi çıkardı. ( Yeni Vergi)

İŞTE! O KARAR VE TARİFE ÜCRETLERİ

Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarafından teklif edilen ücret tarifesini Meclis Kararı ile oyçokluğu ile kabul etti. Ancak Mecliste Kabul edilen yeni ücret tarifesinin yasal olmadığı iddia edildi.

Anayasanın 73.maddesine göre, , vergi ve malî yükümlülüklerin kanunla konulması, malî yükümlülüğün yalnızca yasa ile konulabileceği ve yasanın hiçbir şekilde bu konuda yürütme organını ve idareyi yetkili kılamayacağı anlamındadır. Vergilendirme konusunda yasama organı tarafından Anayasanın 73. maddesinin 4. fıkrasında açıklandığı şekilde sadece Bakanlar Kurulu’na yetki verilebilir. Bunun dışında, olağan dönemlerde vergilendirme konusunda takdir yetkisine ve keyfiliğe yol açabilecek bir yetki belediye meclisleri de dahil olmak üzere hiçbir merciye verilemez. Aksi takdirde, anayasal demokrasinin gelişiminde bir mihenk taşı niteliğinde olan verginin yasallığı ilkesi zedelenmiş olur ve bunun sonucu olarak da, bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin, takdiri ve keyfi idare uygulamalarından korunması olanaksız hale gelir.

Mali yükümlülüğü doğuran olayı, mali yükümlülüğün konusunu, matrahını, oranını göstermeyen yasa ile getirilen mali yükümlülük, yasayla düzenleme zorunluluğunu anlamsız kılacağından, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesinde yer alan “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmü, Anayasanın 73. maddesinin 3. fıkrasındaki “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmüne aykırı bulunmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesinde yer alan “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmünün, Anayasa’nın 73. maddesine aykırı olduğu kanaati ile bu hükmün iptali ve bakılan davalar açısından bu hükmün uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi için acilen iptal edilmesi gerekmektedir.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Yetkisi olmadığı halde Belediye meclisinden karar alarak vatandaşlardan haksız para toplayacak olan Maltepe Belediye Başkanlığının meclis kararını Maltepe Kaymakamlığı iptal ettirebilir ya da Maltepe Kaymakamlığı konuyu yargıya götürebilir.

Maltepe Belediyesinde muhalefet olarak görev yapan Cumhur İttifakı üyeleri Konuyu yargıya taşıyarak İptal ettirebilir.

İlgili Bakanlık, Maltepe Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma açabilir.

BELEDİYENİN YENİ VUKUATI DEĞİL

Maltepe Belediye Başkanlığı, 2014 yılında TBMM’nin görevi ve uhdesinde olan Cem evlerinin ibadethane sayılması konusunu da, Maltepe Belediye Meclisinden karar alarak uygulamak istemişti. Ancak Yasaya göre, Görevi olmadığı halde meclisten karar alarak uygulamaya çalışmak Belediye Başkanlığı görevinin düşürülmesini gerektirdiği için konu Maltepe Kaymakamlığı tarafından yargıya taşınarak Meclis kararı iptal edilmişti.